Logo Gminy Grębocice

Ważne informacje dla właścicieli nieruchomości niezamieszkanych

Ocena 0/5

Z dniem 6 kwietnia 2024 r. upływa termin obowiązywania umowy na odbieranie odpadów z nieruchomości niezamieszkanych z terenu ZGZM, zawartej z Polkowicką Doliną Recyklingu Sp. z o.o. z siedzibą w Polkowicach przy ul. Dąbrowskiego 2 – wykonawcą wyłonionym w wyniku zamówienia publicznego.

W związku z powyższym oraz na podstawie art. 6c ust. 3c ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1469 ze zm.) Zarząd Związku Gmin Zagłębia Miedziowego informuje o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości niezamieszkanych, o których mowa w uchwale nr XXVII/133/22 z dnia 5 grudnia 2022 r. (Dz. Urz. Woj. Doln. z 2022 r., poz. 6250). Na mocy tej uchwały Zgromadzenie Związku postanowiło o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, z wyłączeniem cmentarzy.

W związku z powyższym, dla właścicieli nieruchomości niezamieszkanych, o których mowa powyżej, wyznacza się termin 62 dni, od dnia zamieszczenia niniejszej informacji, tj. od 14 listopada 2023 r. do 15 stycznia 2024 r., na:

1) odwołanie przez właściciela nieruchomości oświadczenia o wyłączeniu się z systemu odbierania odpadów komunalnych zorganizowanego przez Związek Gmin Zagłębia Miedziowego, jeżeli nieruchomość jest wyłączona z tego systemu na podstawie tego oświadczenia;

2) złożenie przez właściciela nieruchomości oświadczenia o wyłączeniu się z systemu odbierania odpadów komunalnych zorganizowanego przez Związek Gmin Zagłębia Miedziowego, spełniającego wymagania, o których mowa w art. 6c ust. 3a ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, jeżeli właściciel nieruchomości jest objęty tym systemem. W oświadczeniu właściciel nieruchomości zobowiązany jest wskazać przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne, z którym zawarł umowę, o której mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2 ustawy oraz dołączyć do oświadczenia kopię tej umowy, pod rygorem nieskuteczności oświadczenia.

Odwołanie oświadczenia oraz oświadczenie, o którym mowa powyżej, są skuteczne od dnia, w którym zacznie obowiązywać następna umowa w sprawie zamówienia publicznego na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, i nie mogą być one odwołane przez okres obowiązywania tej umowy.

Oświadczenie lub odwołanie oświadczenia, o którym mowa powyżej, będzie skutecznie złożone wyłącznie wtedy, jeśli zostanie wysłane elektronicznie (poprzez platformę ePUAP) lub dostarczone do Biura Związku osobiście lub za pośrednictwem poczty przed upływem wyznaczonego terminu, tj. do dnia 15.01.2024 r. 

Więcej informacji na stronie internetowej Związku Gmin Zagłębia Miedziowego www.zgzm.pl

 

 

powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Dodaj komentarz

Spodobała Ci się informacja? Zostaw nam swoją opinię
- to dla Ciebie staramy się być najlepsi, a Twoje zdanie bardzo nam w tym pomoże!
Twoja ocena
Ocena (0/5)

Pozostałe
aktualności