Logo Gminy Grębocice
Powróć do: Gmina Grębocice

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Grębocicach działa w oparciu o przepisy ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t. j. Dz.U. z 2023 r. poz. 2151 t. jednolity), w składzie zatwierdzonym Zarządzeniem Nr 22.2023 Wójta Gminy Grębocice z dnia 27 stycznia 2023 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  w Grębocicach. Członkowie Komisji to przedstawiciele urzędu, oświaty, zdrowia, rady gminy oraz  osoba utrzymująca abstynencję, które zostały  przeszkolone w zakresie  profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz  przemocy domowej.

Komisja obejmuje swoim działaniem teren Gminy Grębocice i działa w następującym składzie:

Mirosława Stępniak - przewodnicząca komisji przedstawiciel rady gminy
Alina Wolska  – Inspektor ds. oświaty i kultury przedstawiciel Urzędu Gminy
Barbara Sudomirska: pielęgniarka -  przedstawiciel służby zdrowia;
Ryszard Darowski:  przedstawiciel  grupy abstynenckiej
Edyta Mazgaj: pedagog - przedstawiciel oświaty; 
Anna Koziura-Płóciennik: nauczyciel -  przedstawiciel oświaty;

Zakres działania Komisji:

Komisja inicjuje i monitoruje działania związane z edukacją i profilaktyką rozwiązywania problemów alkoholowych. Celem działań jest ograniczanie dostępności alkoholu, zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej, rehabilitacyjnej osobom uzależnionym, podejmowanie działań w związku z podejrzeniem zaistnienia przemocy w rodzinie oraz zwiększanie zdolności osób do radzenia sobie z istniejącymi problemami alkoholowymi. Podejmowane działania mają za zadanie wsparcie osób uzależnionych i ich rodzin, kształtowanie zdrowego stylu życia oraz pomoc rodzinom w trudnych sytuacjach życiowych. Komisja uprawniona jest do podejmowania czynności zmierzających do sądowego orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu, zobowiązania poddania się leczeniu odwykowemu. Ponadto, Komisja realizuje określone ustawowo zadania gminy w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, a w szczególności:

wydawanie postanowień dotyczących zgodności lokalizacji punktu sprzedaży napojów alkoholowych z uchwałą Rady Gminy Grębocice;

prowadzenie kontroli przestrzegania warunków i zasad sprzedaży, podawania i spożywania napojów alkoholowych na podstawie upoważnienia Wójta Gminy;

prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych;

wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych;

prowadzenie działań zmierzających do poddania się leczeniu odwykowemu osób, które w związku z nadużywaniem alkoholu powodują rozkład życia rodzinnego, demoralizację małoletnich, uchylają się od obowiązku zaspokajania potrzeb rodziny albo systematycznie zakłócają spokój lub porządek publiczny,

kierowanie  na badanie przez biegłego w celu wydania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu i wskazania rodzaju zakładu leczniczego,

podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art. 13 i 15 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego.

Do kompetencji Komisji należą również ustawa o przeciwdziałaniu narkomani z 29 lipca 2005r   (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1939 ze zm.) oraz o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie z dnia 29 lipca 2005r. (t.j. Dz. U. z 2021r., poz. 1249 ze zm.).

Przepisy prawne:
ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi,
ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie,
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień  uchwalany corocznie przez Radę Gminy Grębocice,
Uchwała Nr LXI/279/20218 Rady Gminy Grębocice z dnia 24 lipca 2018r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Grębocice,
Uchwała Nr LXI/280/2018 Rady Gminy Grębocice z dnia 24 lipc2018 r.  w sprawie usytuowania na terenie Gminy Grębocice miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych,
Uchwała Nr LXIII/292/2018 Rady Gminy Grębocice z dnia 4 września 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie wprowadzenia odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych na terenie gminy Grębocice
Zarządzenie Nr 22.2023 Wójta Gminy Grębocice z dnia 27 stycznia 2023 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  w Grębocicach.
Zarządzenie Nr 34/2012 Wójta Gminy Grębocice z dnia 23 marca 2012 r. w sprawie ustalenia  Regulaminu  Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Grębocicach.

Zadania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych:

Podejmowanie działań mających na celu zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych współuzależnionych, w tym:

dokonywanie analizy potrzeb w tym zakresie.

Udzielanie osobom uzależnionym i członkom ich rodzin pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie:

przyjmowanie wniosków o zastosowanie leczenia lub objęcie terapią,

motywowanie i zobowiązywanie do podjęcia leczenia odwykowego,

kierowanie do biegłych w przedmiocie orzekania o uzależnieniu,

kierowanie spraw do sądu o wydanie orzeczenia o zastosowaniu wobec osób uzależnionych obowiązku

poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego,

podejmowanie działań zmierzających zapobieganiu przemocy w rodzinie,

kierowanie osób uzależnionych i uwikłanych w przemoc domową do specjalistów i instytucji świadczących usługi specjalistyczne,

inicjowanie działań zmierzających do animacji i aktywizacji środowiska lokalnego w niesienie pomocy osobom z problemem alkoholowym i problemem przemocy,

inicjowanie i organizacja szkoleń, debat i konferencji w zakresie rozwiązywania problemów uzależnień i przemocy w rodzinie,

organizowanie pomocy dzieciom ze środowisk zagrożonych marginalizacją, ze szczególnym uwzględnieniem problemów alkoholowych.

Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania przemocy:

inicjowanie działań na rzecz rozwiązywania problemów uzależnień, zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży,

inicjowanie i prowadzenie kampanii informacyjnych skierowanych do społeczności lokalnej,

poodejmowanie działań o charakterze edukacyjnym ze szczególnym naciskiem na promocję zdrowego stylu życia, kierowanych do dzieci i młodzieży,

wspieranie realizacji pozalekcyjnych programów sportowych, opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych.

Podejmowanie działań na rzecz ograniczenia dostępności alkoholu:

prowadzenie działań edukacyjnych skierowanych do sprzedawców napojów alkoholowych,

podejmowanie działań wobec firm prowadzących reklamę napojów alkoholowych w sposób niezgodny z przepisami,

podejmowanie działań informacyjnych i profilaktycznych skierowanych do kierowców pojazdów mechanicznych,

prowadzenie kontroli punktów sprzedaży napojów alkoholowych pod kątem zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż alkoholu.

Współpraca z instytucjami, organizacjami pozarządowymi i osobami fizycznymi w rozwiązywaniu problemów uzależnień i przemocy w rodzinie:

organizacja i współorganizacja szkoleń, debat, konferencji i imprez profilaktycznych,
prowadzenie działań o charakterze interdyscyplinarnym w zakresie przeciwdziałania i usuwania skutków problemów uzależnień i przemocy.

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Grębocicach zbiera się na posiedzeniach plenarnych w zależności od potrzeb tj. w zależności od wpływu  wniosków o zobowiązanie do leczenia odwykowego, czy też wydania opinii do  wniosku o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, czy omawianiu innych spraw bieżących w zakresie  programów  dla dzieci i młodzieży, zaopiniowania  Programu Profilaktyki i  Rozwiązywaniu Problemów Uzależnień” na dany rok.

W ramach Komisji działają stałe podkomisje problemowe:
Zespół ds. przeprowadzania  rozmów motywowacyjno-interwencyjnych,
Zespół  ds. przeprowadzania  kontroli placówek handlowych,

Instytucje pomocowe:

Punkt Konsultacyjny dla Osób Uzależnionych i Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
Do zadań Punktu Konsultacyjnego należy w szczególności udzielanie porad i konsultacji w zakresie  motywowania  do podjęcia leczenia odwykowego lub utrzymywania abstynencji oraz:

Prowadzenie działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie profilaktyki  i rozwiązywania problemów uzależnień i przemocy w rodzinie. Udzielanie osobom i rodzinom konsultacji oraz porad terapeutycznych, socjalnych  i profilaktycznych w sprawach uzależnień i przemocy.

Motywowanie osób współuzależnionych do ewentualnego podjęcia psychoterapii w zakładach lecznictwa odwykowego. Wspomaganie osób pijących ryzykownie i szkodliwie w podjęciu decyzji w sprawie zmiany szkodliwego wzoru picia.

Motywowanie osób uzależnionych od alkoholu do podjęcia leczenia odwykowego oraz psychoterapii w zakładach lecznictwa odwykowego.

Udzielanie wsparcia osobom po zakończonej psychoterapii poprzez rozmowy podtrzymujące lub udział w grupach wsparcia.

Inicjowanie interwencji w przypadku rozpoznania zjawiska przemocy w rodzinie poprzez udzielenie stosownego wsparcia i informacji o możliwościach uzyskania pomocy i powstrzymania przemocy.

Gromadzenie aktualnych informacji o miejscach pomocy oraz kompetencjach służb i instytucji z terenu gminy, zajmujących się systemową pomocą dla rodziny.

Współdziałanie z innymi podmiotami zajmującymi się rozwiązywaniem problemów uzależnień oraz przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie.

Punkt Konsultacyjny nie prowadzi działań w zakresie  indywidualnej psychoterapii osób uzależnionych oraz terapii grupowej;

Zobowiązanie do leczenia odwykowego.
Zgodnie z art. 24 w/w Ustawy, osoby które w związku z nadużywaniem alkoholu powodują: rozkład życia rodzinnego, demoralizację małoletnich, rozkład życia rodzinnego, demoralizację małoletnich, uchylają się od obowiązku zaspokajania potrzeb rodziny, systematycznie zakłócają spokój lub porządek publiczny. Oznacza to, że sam fakt uzależnienia od alkoholu czy też spożywanie alkoholu w sposób szkodliwy lub ryzykowny nie może stanowić samoistnej podstawy do zobowiązania danej osoby do podjęcia leczenia odwykowego, lecz muszą towarzyszyć temu także określone, negatywne zachowania w sferze społecznej.

KTO MOŻE ZŁOŻYĆ WNIOSEK DO GMINNEJ KOMISJI ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
Co do zasady problem alkoholowy zgłosić może każdy. Najlepiej jest gdy osobą zgłaszającą problem jest członek najbliższej rodziny, który dobrze zna skalę problemu i wie, jak naprawdę wygląda sytuacja rodzinna, ale przyjmowane są również zgłoszenia od dalszych członków rodziny, jak i od osób niespokrewnionych. Sama osoba uzależniona z własnej inicjatywy może przyjść do Gminnej Komisji po pomoc i poradę w sprawie podjęcia leczenia. Wzór wniosku składanego przez osobę prywatną można pobrać ze strony internetowej urzędu lub osobiście  w Urzędzie Gminy Grębocice pok. nr 1. Ponadto wniosek o leczenie do Komisji mogą złożyć instytucje: Policja,  Ośrodek Pomocy Społecznej, Izba Wytrzeźwień, Sąd, Prokuratura, Kuratorzy sądowi, Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie,  szkoły i inne. Gminna Komisja nie jest w żadnej mierze zobowiązania do rozpatrywania wniosków anonimowych. Osoba lub instytucja zawiadamiająca Gminną Komisję o konieczności podjęcia działań w ramach procedury nie staje się stroną w procedurze ani w postępowaniu sądowym – nie przysługują jej uprawnienia do wycofania wniosku, nie ma dostępu do gromadzonych materiałów, nie może wnieść apelacji od wydanego postanowienia sądowego. Wypełniony wniosek należy złożyć w Urzędzie Gminy Grębocice  przy ul. Głogowskiej 3; 59-150 Grębocice w zamkniętej kopercie zaadresowanej do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Grębocicach”.

PROCEDURA ZOBOWIĄZANIA DO PODJĘCIA LECZENIA ODWYKOWEGO

KROK NR 1
Wszczęcie procedury dotyczącej zobowiązania do podjęcia leczenia odwykowego następuje z chwilą złożenia przez wnioskodawcę wniosku o zobowiązanie do podjęcia leczenia odwykowego osoby uzależnionej bądź na wniosek instytucji zewnętrznej.

KROK NR 2
Po otrzymaniu wniosku o zobowiązanie do poddania się leczeniu odwykowemu następuje jego rozpatrzenie pod względem zasadności prowadzonej procedury. Ponadto w przypadku podejrzenia występowania zjawiska przemocy w rodzinie Gminna Komisja wypełnia formularz „Niebieska Karta” i przekazuje go do rozpatrzenia do Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy Rodzinie w Grębocicach działającego przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Grębocicach.

KROK NR 3
Gminna Komisja po rozpatrzeniu wniosku pod kątem jego zasadności zaprasza osobę zgłoszoną na spotkanie z zespołem  motywującym GKRPA, na którym członkowie zespołu starają się zmotywować osobę do podjęcia dobrowolnego leczenia odwykowego, wskazują ośrodki, w których osoba mająca problem z alkoholem może uzyskać pomoc w formie konsultacji, terapii stacjonarnej lub ambulatoryjnej. (W celu uzupełnienia wniosku na posiedzenie Zespołu ds. rozmów motywacyjno-interwencyjnych może być zaproszony również wnioskodawca). Zaproszenie na spotkanie z Zespołem  GKRPA jest wysyłane do osoby nadużywającej alkohol dwu- trzykrotnie, za zwrotnym potwierdzenie odbioru. W przypadku nie stawienia się osoby zaproszonej na spotkanie (bez usprawiedliwienia), osoba kierowana jest na badanie do biegłych sądowych.

TOK POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU NASTĘPUJĄCYCH WYDARZEŃ

Osoba zaproszona na posiedzenie Zespołu ds. przeprowadzania rozmów motywacyjno-interwencyjnych, przychodzi na spotkanie i wyraża zgodę na leczenie odwykowe. Komisja monitoruje, czy osoba uczestniczy w terapii, czy powstrzymuje się od spożywania alkoholu. Robi to poprzez zapraszanie osoby zgłoszonej z zaświadczeniem z ośrodka terapeutycznego lub zaproszenie kogoś z członków rodziny który opisze bieżącą sytuację. Takie osoby zawsze będą informowane, że w przypadku zaprzestania leczenia lub nie dostarczenia zaświadczenia o kontynuacji leczenia sprawa zostanie skierowana do Sądu.
Osoba zaproszona na posiedzenie Zespołu ds. przeprowadzania rozmów motywacyjno-interwencyjnych przychodzi na spotkanie i oświadcza, że nie ma problemu alkoholowego i nie zamierza podjąć leczenia. W takiej sytuacji osoba kierowana jest na badanie do biegłych sądowych, którzy są uprawnieni do orzekania w zakresie określenia stopnia uzależnienia od alkoholu  (są to lekarz psychiatra oraz psycholog ). Badanie jest bezpłatne dla tej osoby. Koszty pokrywa gmina. Jeżeli z opinii biegłych wynika, ze osoba nie jest uzależniona sprawa przez Komisję jest zamykana. Jeżeli natomiast z opinii biegłych wynika, że dana osoba jest uzależniona od alkoholu to wtedy sprawa jest kierowana do Sądu. W przypadku gdy osoba u której stwierdzono uzależnienie chce podjąć leczenie dobrowolnie to wdrażamy postępowanie opisane w punkcie 3 a). Jeżeli mimo opinii biegłych potwierdzających uzależnienie osoba odmawia leczenia kierujemy wniosek do Sądu.


KIEROWANIE DO SĄDU WNIOSKU O ZOBOWIĄZANIE DO PODJĘCIA LECZENIA ODWYKOWEGO
Procedura sądowego zobowiązania do podjęcia leczenia odwykowego jest uruchamiana:
pomimo opinii biegłych potwierdzających uzależnienie osoba odmawia przed Komisją podjęcia leczenia, gdy osoba kierowana na badanie przez biegłych nie zgłasza się na 2 terminy wyznaczonych badań, w takim przypadku to Sąd wydaje postanowienie o doprowadzeniu przez Policję na badanie przez biegłych, do Sądu kierowane są wnioski, gdy osoba zgłosi się na badanie, zlecone przez gminę  i biegli stwierdzą zespół uzależnienia od alkoholu, ale osoba nie podejmie leczenia, nie zaprzestaje spożywania alkoholu lub gdy osoba nie zgłosi się na badanie zlecone przez gminę i nie chce podjąć działań zmierzających do  utrzymywania abstynencji.

POSTĘPOWANIE SĄDOWE
Sąd może na podstawie zebranych dowodów (opinii biegłych, zeznań uczestników, świadków, wywiadu z Policji) wydać następujące postanowienie: oddalić wniosek gdy stwierdzi że osoba nie jest uzależniona od alkoholu, wydać postanowienie o zobowiązaniu do podjęcia leczenia odwykowego jeżeli zachodzą do tego przesłanki, Sąd może zobowiązać osobę do poddania się leczeniu w stacjonarnym zakładzie lecznictwa odwykowego (w szpitalu, ośrodku) lub w ambulatoryjnym zakładzie lecznictwa odwykowego (w poradni). Na czas trwania obowiązku leczenia Sąd może ustanowić nadzór kuratora nad przebiegiem leczenia odwykowego, szczególnie kiedy w rodzinie są małoletnie dzieci, zobowiązanie do poddania się leczeniu trwa 2 lata od momentu uprawomocnienia się orzeczenia Sądu i po tym okresie postępowanie jest umarzane bez względu na to czy osoba spożywa alkohol czy nie. Dopiero po upływie czasu trwania zobowiązania osoba ponownie może być zgłoszona do Gminnej Komisji. Algorytm postępowania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Grębocicach:

 

Na każdym etapie postępowania osoba zgłoszona może podjąć leczenie dobrowolnie. Procedura kierowania na leczenie odwykowe jest bezpłatna.

Kontakt:

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Grębocicach ul. Głogowska 3;  59-150 Grębocice; e-mail – oswiata@grebocice.com.pl  Ponadto można kontaktować się telefonicznie z GKRPA: tel. 76 8 325 314 lub osobiście: pokój 20 – Pani Alina Wolska  

W każdy poniedziałek od godziny 15.15 do 18.15 można skorzystać z konsultacji psychologicznej w   „Punkcie Konsultacyjnym ds. uzależnień i przemocy w rodzinie”. Punkt mieści się przy ul. Zielonej 3  w Grębocicach (Budynek Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej)

 

Pliki do pobrania:

WNIOSEK OSOBA PRYWATNA.docx
Format: docx, 18.19 kB
WNIOSEK DLA INSTYTUCJI
Format: docx, 46.62 kB