Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Wtorek, 16 kwietnia 2024
Imieniny: Julia, Erwina, Benedykt

Elektroniczna skrzynka podawcza

Zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 września 2005 roku w sprawie warunków organizacyjno - technicznych doręczania dokumentów elektronicznych podmiotom publicznym (Dz. U. Nr 200 poz. 1651) w Urzędzie Gminy Grębocice uruchomiona została elektroniczna skrzynka podawcza, do której link znajduje się poniżej.

 
Skrzynka podawcza Urzędu Gminy Grębocice (kliknij tutaj)


Uwaga: aby można było złożyć wniosek do Urzędu konieczne jest posiadanie konta użytkownika na platformie ePUAP - konto jest bezpłatne.

Jeżeli nie masz jeszcze konta na platformie ePUAP kliknij tutaj aby je założyć.

 

URZĄD GMINY GRĘBOCICE
Skrytka odbiorcza: /jglv12o443/skrytka 
Wykaz usług i elektronicznych wzorów dokumentów udostępnianych przez Urząd Gminy Grębocice  na ePUAPie

USC

Odtworzenie aktu stanu cywilnego
Skrócenie terminu oczekiwania na zawarcie związku małżeńskiego
Sporządzenie aktu zgonu
Sprostowanie błędu pisarskiego w treści aktu stanu cywilnego
Uzupełnienie treści aktu stanu cywilnego
Wpisanie zagranicznego aktu stanu cywilnego do polskich ksiąg
Zameldowanie na pobyt stały
Zaświadczenie o ilości osób zameldowanych w lokalu lub budynku
Zaświadczenie o zameldowaniu lub wymeldowaniu
Zmiana imion i nazwisk

ODPADY KOMUNALNE

Zgłoszenie eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków
Wywóz i zagospodarowanie odpadów budowlanych zawierających azbest pochodzących z nieruchomości zamieszkałych
Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

PODATKOWE I

Deklaracja na podatek od nieruchomości
Deklaracja na podatek rolny
Deklaracja na podatek leśny
Deklaracja na podatek od środków transportowych
Informacja w sprawie podatku leśnego
Informacja w sprawie podatku od nieruchomości
Informacja w sprawie podatku rolnego
Zwolnienie od podatku od nieruchomości nowo wybudowanych budynków mieszkalnych jednorodzinnych

PODATKOWE II

Nadpłaty w podatkach i opłatach lokalnych
Odroczenie lub rozłożenie na raty zaległości podatkowych podatnikom
Oświadczenie dotyczące rolników posiadających przyczepy/naczepy wykorzystywane wyłącznie do celów rolniczych
Oświadczenie o osobistym prowadzeniu gospodarstwa rolnego
Potwierdzenie pracy w gospodarstwie rolnym
Rozłożenie należności na raty, odroczenie terminu, umorzenie zaległości, umorzenie odsetek
Ubieganie się podatnika nieprowadzącego działalności gospodarczej o udzielenie ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych w postaci umorzenia, odroczenia lub na raty zobowiązań z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Udzielenie ulgi w spłacie zaległości z tytułu niepodatkowych należności budżetowych
Ulga inwestycyjna w podatku rolnym
Ulgi podatkowe dla podatników prowadzących działalność gospodarczą
Wydanie zaświadczenia o wielkości gospodarstwa rolnego
Wydawanie informacji o posiadaniu gospodarstwa rolnego przez byłych i obecnych właścicieli
Zajęcia wierzytelności nadpłat i zwrotów podatków
Zaświadczenia o niezaleganiu z podatkami, opłatami, mandatami lub stwierdzające stan zaległości
Zaświadczenia o posiadaniu gospodarstwa rolnego do spraw emerytalno-rentowych
Zaświadczenie o figurowaniu/ niefigurowaniu w ewidencji podatników podatków i opłat lokalnych
Zaświadczenie o wielkości szacunkowego dochodu z pracy w gospodarstwie rolnym lub o wielkości użytków rolnych gospodarstwa rolnego
Zaświadczenie potwierdzające płatnika podatku od nieruchomości / rolnego
Zgłoszenie zamiaru korzystania z pomocy de minimis na tworzenie nowych miejsc pracy związanych z nową inwestycją
Wydawanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów

GRUNTY I NIERUCHOMOŚCI


Nadanie i potwierdzenie numeru porządkowego nieruchomości
Zaświadczenie z rejestru numerów porządkowych nieruchomości
Zgłoszenie rozbiórki obiektów budowlanych niewymagających pozwolenia na rozbiórkę
Przedłużenie terminu prawa użytkowania wieczystego nieruchomości
Sprzedaż nieruchomości w trybie bezprzetargowym na rzecz użytkownika wieczystego
Ustanowienie służebności gruntowej na nieruchomościach gminnych
Uzgodnienie odległości ogrodzenia działek od drogi gminnej
Zmiana przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne
Wszczęcie postępowania rozgraniczeniowego dla nieruchomości
Nabycie nieruchomości w trybie bezprzetargowym
Najem lokali użytkowych
Oddawanie nieruchomości w dzierżawę i w użyczenie
Oddawanie nieruchomości w trwały zarząd państwowym i samorządowym jednostkom organizacyjnym, przekazywanie trwałego zarządu między jednostkami organizacyjnymi i orzekanie o wygaśnięciu trwałego zarządu
Opiniowanie wstępnego projektu podziału nieruchomości oraz zatwierdzanie podziału nieruchomości
Podział nieruchomości
Rekultywacja i zagospodarowanie gruntów
Zmiana klasyfikacji gruntów
Zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części

DRZEWA I KRZEW

Wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów z terenu nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków
Zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów
Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa

DROGI

Uzgodnienie lokalizacji reklamy
Zezwolenie na umieszczenie reklamy w pasie drogowym
Uzgodnienie lokalizacji zjazdu z drogi
Wydanie zezwolenia na wykorzystanie dróg w sposób szczególny
Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót
Zezwolenie na lokalizację w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego
Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia w nim urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego
Zgoda na czasowe zajęcie terenu gminy lub skarbu państwa
Zgłaszanie uszkodzeń w nawierzchni dróg i chodników

WIECZYSTE UŻYTKOWANIE

Bonifikata od opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych
Zgoda na czasowe zajęcie nieruchomości (w przypadku braku zgody właściciela lub użytkownika wieczystego nieruchomości)
Zmiana stawki procentowej opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntu
Zmiana terminu zapłaty opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego

PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Zaświadczenia o przeznaczeniu terenu w planie miejscowym
Zaświadczenie o przeznaczeniu działki w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego
Wypisy i wyrysy z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Wypisy i wyrysy ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Wydanie zaświadczenia ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Udostępnienie informacji o środowisku i jego ochronie
Przyjmowanie wniosków i uwag do sporządzanych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
Przyjmowanie wniosków i uwag do sporządzonego studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Roszczenia w związku ze zmianą wartości nieruchomości w wyniku uchwalenia lub zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Sporządzenie lub zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego

DZIECI

Wykreślenie z rejestru żłobków i klubów dziecięcych
Zmiana danych w rejestrze żłobków i klubów dziecięcych

SZKOŁY

Stypendium szkolne
Zasiłek szkolny
Wpis szkoły lub placówki niepublicznej do ewidencji prowadzonej przez jednostki samorządu terytorialnego

URZĘDOWE

Przyjmowanie i wydawanie rzeczy znalezionych oraz udzielanie informacji na temat rzeczy znalezionych na terenie Gminy
Przywrócenie terminu
Umarzanie, odraczanie lub rozkładanie na raty należności budżetowych
Zgoda na doręczanie pism za pomocą środków komunikacji elektronicznej
Zmiana adresu do korespondencji lub zamieszkania

IMPREZA MASOWA

Zawiadomienie o organizacji imprezy artystycznej lub rozrywkowej odbywającej się poza stałą siedzibą lub w sposób objazdowy

OLEJ NAPĘDOWY

Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

MŁODOCIANI PRACOWNICY

Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników

ZGROMADZENIA PUBLICZNE

Przyjmowanie zawiadomień o organizacji zgromadzenia publicznego

MIESZKALNICTWO

Przyznanie dodatku mieszkaniowego

ALKOHOL

Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych
Jednorazowe zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych
Oświadczenie o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych
Wydanie zezwolenia na wyprzedaż napojów alkoholowych
Wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych dla przedsiębiorców, których działalność polega na organizacji przyjęć (katering)
Zaświadczenie potwierdzające dokonanie opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
Zezwolenie na lokalizację stoiska handlu okrężnego poza targowiskiem lub ogródka gastronomicznego

PATRONATY

Objęcie patronatem imprez o charakterze lokalnym i ponadlokalnym
Rozpatrywanie wniosków o wyrażenie zgody na używanie herbu miasta
Wydanie gadżetów promocyjnych

Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.